شركت مهندسين مشاور آبسار فارس

 
 
 

رديف عنوان پروژه نوع كارفرما مدت قرارداد (تاريخ) وضعيت پروژه
1 مطالعات مرحله اول و دوم قطعه اول خط آبرساني به شهر دهدشت و دهستانهاي اطراف (حد فاصل چاههاي چشمه سياه و مخزن دم دره) مطالعات آبفا كهگيلويه و بويراحمد 82/11/18
83/2/18
100%
2 بازنگري مطالعات طرح آبرساني به زاهدشهر فسا از چاه هاي مهدي آباد مطالعات سازمان آب منطقه اي فارس ، بوشهر و كهگيلويه 83/2/5
 83/6/5
100%
3 مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني به روستاهاي صحراي باغ لارستان مطالعات آبفا روستايي فارس 83/2/22
 83/8/22
100%
4 مطالعات مرحله اول و دوم ترميم خط لوله آبرساني به شهر ياسوج مطالعات آبفا كهگيلويه و بويراحمد 83/3/2
 83/7/2
100%
5 مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به منطقه عشايري ماهور و روستاهاي عمارت و كلاتون مطالعات امور عشايري فارس 83/4/16
 83/8/16
100%
6 طرح انتقال آب دلبر به ميلاتون ممسني مطالعات امور عشايري فارس 86/1/5
 86/4/5
100%
7 مطالعات موردي آبخيزداري حوضچه هاي پنج گانه شهرستان بوانات مطالعات جهاد كشاورزي استان فارس 83/5/18
83/1018
100%
8 مطالعات آّبرساني به منطقه تابناك مطالعات شركت نفت 85/7/2
85/10/25
100%
9 مطالعات مرحله اول و دوم طراحي خط انتقال آب به شهر بوشهر از خط آّبرساني محرم مطالعات سازمان آب منطقه اي فارس ، بوشهر و كهگيلويه 85/7/30
 85/9/30
100%
10 مطالعات تفصيلي – اجرائي آّبخيزداري پارسل 8 حوضه ايزدخواست شهرستان آباده مطالعات آبخيزداري جهاد كشاورزي  83/8/15
84/6/15
100%
11 مطالعات مرحله اول و دوم انحراف و انتقال آب به اراضي روستاهاي فارياب و نوآباد مطالعات جهاد كشاورزي استان فارس 83/4/16
 83/12/16
100%
12 مطالعات ساماندهي سر دهانه هاي آبگير رودخانه نهر اعظم بوانات مطالعات جهاد كشاورزي استان فارس 83/5/16
 83/12/16
100%
13 مطالعات نيمه تفصيلي منابع آّب و شناسائي تغذيه مصنوعي دشت سراوان سيستان و بلوچستان مطالعات آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 83/12/24
 84/6/24
100%
14 مطالعات شناسائي آبهاي زيرزميني محدوده هاي مطالعاتي ايرافشان و اسفندك سيستان و بلوچستان مطالعات  آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 84/2/15
 84/8/15
100%
15 مطالعات مرحله اول و دوم آبرساني به روستاهاي مجموعه همايجان مطالعات آبفا روستايي  فارس 84/2/24
84/8/24
100%
16 مطالعات مرحله اول و دوم انتقال آب به شهر سوق مطالعات آب و فاضلاب كهگيلويه و بويراحمد 84/5/30
84/12/30
100%
17 آبياري تحت فشار 2000 هكتار از اراضي در استان فارس مطالعات جهاد كشاورزي استان فارس 84/3/31
85/3/31
100%
18 مطالعات ادامه خط سوم انتقال آب بوشهر از پليس­راه تا مخزن اُندر بُندر مطالعات آب و فاضلاب بوشهر 84/7/2
 84/10/2
100%
19 نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرائي طرح آبرساني به شهر بوشهر (ادامه خط سوم از چغادك تا بوشهر) نظارت سازمان آب منطقه اي فارس، بوشهر و كهگيلويه 83/6/25
 83/12/25
100%
20 مطالعات مرحله اول تأمين آب اراضي زيلائي مطالعات اداره كل امور آب استان كهگيلويه و بويراحمد 84/10/28
 85/10/28
100%
21 تصفيه و دفع پسآّب صنعتي مراكز هفتگانه نار و كنگان و ACF آغار مطالعات شركت نفت 84/8/14
 85/3/14
100%
22 تصفيه و دفع پسآب صنعتي پالايشگاه دالان مطالعات شركت نفت 84/8/14
 85/3/14
100%
23 مطالعات تأمين آب بوشهر از رودخانه شاپور مطالعات سازمان آب منطقه اي بوشهر 84/3/23
 84/7/23
100%
24 مطالعات تفصيلي- اجرائي آبخيزداري و صيانت از جنگل پارسل 42 مطالعات آبخيزداري فارس 84/12/13
 86/6/13
100%
25 مطالعات تفصيلي -  اجرائي آبخيزداري حوضه هاي آبخيز كوه اسپيد،‌ عالي طيب،‌ تنگ ناياب و سراشكفت مطالعات  آبخيزداري كهگيلويه و بويراحمد 84/12/7
85/9/7
100%
26 شناسائي منابع آب و مطالعات مراحل اول و دوم آبرساني به روستاهاي مجموعه گله­دار- اسير- بهرستان مطالعات آبفاي روستايي فارس 84/12/24
 85/10/24
100%
27 مطالعات  ساماندهي كانالهاي انتقال آب سيدان شهرستان مرودشت مطالعات سازمان آب منطقه اي فارس، بوشهر 85/2/28
 85/6/28
100%
28 مطالعات مرحله اول و دوم تغذيه مصنوعي دشت آبخوان مطالعات آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 85/4/3
 85/12/3
100%
29 مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهي رودخانه چنارراهدارو احداث بند انحرافي بر روي آن مطالعات شهرداري شيراز 86/4/16
 87/4/16
100%
30 مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع سرداران –  نصر شيراز مطالعات شهرداري شيراز 86/3/7
86/8/7
100%
31 مطالعات مرحله دوم انتقال آب از چاههاي قصرقمشه به مخزن شهرك گلستان مطالعات شهرداري شيراز 86/4/3
 86/7/3
100%
32  مطالعات انحراف و انتقال آب به اراضي روستاهاي خطيري،‌ ده شيخ،‌همت آباد و چنارفارياب شهرستان شيراز مطالعات جهاد كشاورزي 86/4/18
 86/10/18
100%
33 مطالعات نيمه تفصيلي منابع آب زيرزميني دشت بوشكان مطالعات شركت آب منطقه اي بوشهر 86/8/13
87/5/13
100%
34 مطالعات شناسائي منابع آب زيرزميني دشت دهرود تنگ ارم مطالعات شركت آب منطقه اي بوشهر 86/8/13
 87/5/13
100%
35 مطالعات تغيير مسير جدول آبجاري قنات رضاآباد در بلوار صنايع  مطالعات شهرداري شيراز-فضاي سبز 86/10/27
 86/12/27
100%
36 مطالعات تفصيلي - اجرائي كنترل سيلاب و تغذيه مصنوعي بكهدان،‌دره حوضي و دولاب شهرستان ارسنجان مطالعات جهاد كشاورزي فارس 86/9/1
 87/1/31
100%
37 مطالعات اصلاح مقسم و شافت ورودي آبگير سيفون باغات شمال رودخانه منشعب از بند نهر اعظم شيراز اجراء شهرداري شيراز- قطار شهري 86/10/19
 86/12/19
100%
38 مطالعات مرحله اول (توجيهي) طرح آبرساني به شهرهاي سعادت شهر، سيوند و ارسنجان از سد سيوند مطالعات سازمان آب منطقه اي فارس 86/11/14
 87/3/14
100%
39 نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرائي طرح مخزن 5000 متر مكعبي مرودشت نظارت سازمان آب منطقه اي فارس 84/3/5
 85/3/5
100%
40 نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرائي طرح آبرساني به زاهدشهر فسا از چاه هاي مهدي آباد نظارت سازمان آب منطقه اي فارس 84/1/27
84/10/27
100%
41 نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرائي طرح اصلاح و توسعه شبكه آب شهر شيراز نظارت شركت آب و فاضلاب شيراز 84/4/29
 85/4/29
100%
42 نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرائي طرح احداث تقاطع غيرهم­سطح بلوار اميركبير- كمربندي شيراز نظارت شهرداري شيراز 84/7/7
 85/7/7
100%
43 نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرائي طرح احداث كانالهاي زين الدين و حاجي آباد دشت آسپاس نظارت سازمان آب منطقه اي فارس، بوشهر و كهگيلويه 84/6/21
85/6/21
100%
44 نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات اجرائي طرح آبرساني به سلطان آباد شيراز نظارت آبفا روستايي فارس 84/7/10
85/1/10
100%
45 نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرائي طرح آبرساني به نيريز نظارت سازمان آب منطقه اي فارس 85/4/29
86/10/29
100%
46 نظارت عاليه و كارگاهي بر  بر عمليات اجرائي طرح آبرساني به فسا نظارت سازمان آب منطقه اي فارس 85/4/29
 86/10/30
100%
47 نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات اجرائي طرح تغذيه مصنوعي دشت زاخرويه قير نظارت جهاد كشاورزي استان فارس 85/4/29
 85/10/29
100%
48 نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات اجرائي تأسيسات انحراف و انتقال آّب روستاهاي فارياب و نوآباد و شهرستان مهر نظارت جهاد كشاورزي استان فارس 85/4/29
 86/4/29
100%
49 مطالعات تفصيلي- اجرايي آبخيزداري پارسلهاي J , K سد تنگاب فيروزآباد مطالعات جهاد كشاورزي استان فارس 84/9/21
 85/5/21
100%
50 مطالعات آبياري تحت فشار (قطره اي ) كمربند سبز شيراز .حدفاصل پل فسا تا اكبراباد مطالعات شهرداري شيراز 83/7/1
 83/12/1
100%
51 مطالعات مرحله اول و دوم كنترل سيلاب وتغذيه مصنوعي دشت زاخرويه قير مطالعات جهاد كشاورزي استان فارس 83/4/1
 85/3/1
100%
52 طرح كانون بحران فرسايش بادي بوشهر 2000 هكتار مطالعات اداره كل منابع طبيعي بوشهر 84/10/17
84/12/20
100%
53 طرح كانون بحران فرسايش بادي بوشهر 3000 هكتار مطالعات اداره كل منابع طبيعي بوشهر 83/10/28
83/12/29
100%
54 مطالعات مراحل 1 و 2 اتوبان كمربندي جنوب غربي شيراز از ناحيه پليس راه بوشهر بطرف شهرك ميانرود تا اتصال به بلوار كمربندي موجود مطالعات شهرداري شيراز 86/12/20
 87/6/20
80%
55 طراحي خطوط انتقال و شبكه داخلي روستاهاي فورگ و بازرگان ،داراب ، دره هميانه ، سپيدان و دره شور زرين دشت مطالعات آبفا روستايي فارس 87/1/29
به مدت 50 روز
100%
56 مطالعات شناسايي انتقال آب از سد ملاصدرا به دشت بكان مطالعات شركت آب منطقه اي استان فارس 87/4/9
87/8/9
100%
57 نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح خط آبرساني به مرودشت  نظارت شركت آب و فاضلاب استان فارس 87/2/3
 87/7/2
90%
58 نقشه‌برداري و مطالعات طرح انتقال آب به برم شور  مطالعات شهرداري شيراز 87/4/30
87/7/30
90%
59 نظارت عمليات اجرايي احداث جاده ميان رود - سياخ نظارت موسسه فلاحت در فلاغت استان فارس 87/2/11 55%
60 مطالعات مراحل اول كنترل و هدايت سيلابهاي ورودي به شهر صغاد مطالعات شهرداري صغاد 84/3/2
 84/7/2
100%
61 مطالعات توجيهي آبخيزداري و منابع طبيعي تجديد شونده حوزه آبخيز تنگ خسويه واقع در استان فارس مطالعات سازمان جنگلها  مراتع و آبخيزداري كشور 87/4/25
 89/4/25
100%
62 مطالعه فاز 1 و طراحي فاز 2 سامانه آبرساني و آبياري فضاي سبز ، باغ گياه شناسي، پارك تفريحي و آب شرب دانشگاه ياسوج مطالعات دانشگاه ياسوج 87/3/19
87/7/19
100%
63 نظارت كارگاهي بر عمليات ژئوتكنيك دشت آبخوان  مطالعات شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 87/7/17
 87/10/17
100%
64 مطالعات مرحله اول،دوم و سوم(نظارت كارگاهي و عاليه)تاسيسات آبرساني به طرح آمونياك و اوره سوم شيراز مطالعات شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي 88/6/1
 88/12/1
90%
65 نقشه برداري و مطالعات طرح انتقال آب به اراضي دراك از محل چاه پيش بيني شده در محدوده دلتاي نهر اعظم مطالعات شهرداري شيراز 88/1/27
88/9/30
100%
66 نقشه برداري و مطالعات طراحي و بهسازي خط انتقال آب به ارتفاعات بابا كوهي از محدوده چاههاي موجود مطالعات شهرداري شيراز 88/1/27
88/9/30
70%
67 نقشه برداري و مطالعات طرح انتقال آب به رصدخانه دانشگاه شيراز از محل چاه پيشنهادي در محوطه بازارچه ميوه و تره بار شهرداري واقع در خيابان ساحلي غربي مطالعات شهرداري شيراز 88/1/27
88/9/30
100%
68 نقشه برداري و مطالعات طرح انتقال آب به اراضي ده شيخ از چاه محدوده پليس راه جاده بوشهر به طول 13 كيلومتر مطالعات شهرداري شيراز 88/1/27
88/10/30
100%
69 مطالعات پايه و طراحي نحوه جمع آوري و انتقال آب چشمه شاه بي بي سيمكان جهرم مطالعات اداره كل امور عشاير استان فارس 88/8/20
89/2/20
100%
70 آمار برداري سراسري از منابع و مصارف آب در حوضه آبريز پايين دست قير مطالعات شركت آب منطقه اي استان فارس 88/1/30
89/1/30
70%
71 نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي آبرساني بوشهر نظارت ابفا بوشهر 87/12/20
88/12/20
50%
72 مطالعات اضطراري تعيين حد حريم و بستر رودخانه فيروزآباد  مطالعات شركت آب منطقه اي استان فارس 89/4/4
89/8/14
50%
73 مطالعات خدمات مهندسي تشكيل تشكلهاي آب بران شبكه آبياري و زهكشي دشت آسپاس مطالعات شركت آب منطقه اي استان فارس 88/12/25
89/12/25
100%
74 مطالعه، طراحي و متره و برآورد 3 مورد بند راك - ديشموك و خليفه اي  و چشمه زعفران واقع در شهرستان كهگيلويه مطالعات اداره كل منابع طبيعي استان كهگيلويه و بوير احمد 88/9/22
88/12/22
100%
75 نظارت عاليه و كارگاهي بر عمليات اجرايي طرحهاي بند خاكي و سنگي ملاتي حوزه ديشموك راك و چشمه زعفران چرام شهرستان كهگيلويه نظارت اداره كل منابع طبيعي استان كهگيلويه و بوير احمد  88/12/25 50%
76 مطالعات مرحله دوم آبرساني از سد سيوند تا ارسنجان مطالعات شركت آب منطقه اي استان فارس 88/12/26
90/1/26
50%
77 مطالعات تفضيلي - اجرايي حوزه آبخيز رودخانه شور رفسنجان به مساحت 6000 هكتار  مطالعات اداره كل منابع طبيعي استان كرمان 89/4/5
88/12/5
80%
78 طرح سرپوشيده نمودن كانالهاي روباز حد فاصل محدوده خيابان زند از ميدان نمازي تا  ميدان شهرداري و انشعابات آن مطالعات شهرداري شيراز 89/3/4
89/8/4
30%
79 نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي طرح احداث تقاطع غير همسطح بلوار سرداران - نصر نظارت شهرداري شيراز 89/7/25
88/11/25
100%
80 نظارت عاليه بر عمليات اجرايي طرح احداث تقاطع غير همسطح بلوار سرداران - نصر نظارت شهرداري شيراز 89/7/25 
89/11/25
100%
81 مطالعات گشت، بازرسي و خدمات جنبي شهرستان سپيدان و توابع مطالعات شركت آب منطقه اي استان فارس 89/12/29
 89/1/1
45%
82 خدمات برگزاري همايش رويكرد نوين مشاركتهاي مردمي در مطالعه، ساخت و بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي خدمات شركت آب منطقه اي استان فارس 89/11/7
89/11/22
100%
83 مطالعات آبخيزداري پارك آبخيز دلفارد و ملنتي مطالعات اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري جنوب استان كرمان  89/3/30
90/3/30
30%
84 مطالعات مرحله دوم تقاطع غير همسطح بلوارهاي رحمت و دكتر با هنر مطالعات شهرداري شيراز 88/11/20
90/1/30
35%
85 مطالعات طرح ساماندهي آبياري و مديريت منابع آب باغات قصردشت مطالعات شهرداري شيراز 89/5/20
89/10/20
20%
86 مطالعات مرحله اول و دوم شبكه توزيع آب شرب شهر باشت مطالعات شركت آب و فاضلاب شهري استان كهگيلويه و بوير احمد 89/5/10
90/7/10
20%
87 مطالعات تعيين بستر و حريم درياچه طشك و بختگان مطالعات شركت آب منطقه اي استان فارس    
88 نظارت كارگاهي پروژه‌هاي آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شهرستانهاي منطقه شمال استان فارس نظارت شركت آبفا استان فارس    
89 نظارت كارگاهي پروژه‌هاي آبرساني و اصلاح و توسعه شبكه آب شهرستانهاي منطقه جنوب استان فارس نظارت شركت آبفا استان فارس    
90 مطالعات آبخيزداري كنترل سيلاب حوزه شهري داراب مطالعات اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان فارس 89/10/01
90/10/01
 
92 خدمات مهندسي نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي پروژه آبخيزداري جهره خنج نظارت اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان فارس 89/10/01
90/01/01
 
93 خدمات مهندسي نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي پروژه كوشك صادق آباد آباده نظارت اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان فارس    
94 قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع غير همسطح بلوارهاي سرداران با تخت جمشيد و ساحلي جنوبي مطالعات شهرداري شيراز    
95 قرارداد خدمات مهندسي مطالعه سردهانه‌هاي سد ملاصدرا و روستاي سربست و كانال آبرساني به اراضي كشاورزي روستاي باصري - دژكرد مطالعات شركت آب منطقه اي استان فارس    
96 مطالعه انتقال آب چشمه پلنگي به سايت اسكان مطالعات اداره كل امور عشاير استان فارس