شركت مهندسين مشاور آبسار فارس

 
 
 

 
 1-
نام و نام خانوادگي متولد سمت سابقه
فرهاد دبيري  1336 مدير عامل و عضو هيئت مديره 26 سال
تحصيلات دانشگاهي ليسانس راه و ساختمان ـ دانشگاه شيراز 1361
فوق ليسانس سازه ـ دانشگاه شيراز 1366

سوابق كاري:

v      سرپرست كارگاه راه سازي در شركت پاراديس از سال 1361 الي 1367

v      مدرس و عضو هيت علمي دانشگاه شيراز  ازسال 1367 الي 1371

v      عضو هيئت مديره ، مدير كميسيون فني و مدير امور مطالعات  در مهندسين مشاور پاراب فارس از سال 1371 الي 1382

      پاره اي از پروژه هاي عمراني كه بطور مستقيم در طراحي آنها انجام وظيفه نموده اند بشرح زير مي باشد:  

       v         مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال و سيفون بزرگ شبليز

       v         طراحي مخزن 5000 متر مكعبي كنگان

       v         طراحي مرحله دوم بند انحرافي و كانال انتقال آب فهليان ممسني

       v         مطالعات مرحله توجيهي سدهاي دره گپ و رجدون و كنترل سيلاب شهر گناوه

       v         مطالعات مرحله توجيهي سد مخزني شهداي ايزدخواست

       v         مطالعات مراحل توجيهي و تشريحي بند انحرافي ميانرود ابرج و كانال اصلي آبرسان

       v         مطالعات مرحله اول كنترل سيلاب بندر ريگ

       v         مطالعات مرحله اول بند انحرافي و كانال انتقال آب از بند انحرافي چم شير تا دشت ليراوي

       v         مطالعات مرحله اول ودوم كنترل سيلاب شهر برازجان

       v         مطالعات مرحله اول سد تنگ سرخ شيراز

       v         مسئول كميسيون فني سد كوثر

2-

نام و نام خانوادگي متولد سمت سابقه
فيض اله نبي پور   1333 رئيس هيئت مديره 28 سال
تحصيلات دانشگاهي ليسانس راه و ساختمان ـ دانشگاه شيراز 1359
   

 سوابق كاري:

    v       سرپرست اداره کل مهندسي زراعي در اداره کل کشاورزي استان کهگيلويه و بويراحمد از سال 1359

    v    سرپرست نظارت مقيم و طراحي شبکه هاي آبياري و زهکشي در مهندسين مشاور يکم از سال 1366 الي 1370

    v   سرناظر خط سوم آبرساني به بوشهر بطول 200 کيلومتر شامل خط انتقال به قطر mm 1200 با دبي 1400 ليتر بر ثانيه     مخازن 30 * 2 ، 20 ، 15 ، 5 ، 2 هزار متر مکعبي بتونی و سازه هاي ديگر ، مهندسين مشاور پاراب فارس 70-71

    v     عضو هيئت مديره و سرپرست واحد نظارت مهندسين مشاور پاراب فارس 1371-1372

    v     رئيس هيئت مديره و مدير عامل مهندسين مشاور پاراب فارس 1372-1382

    v   در اين مدت طرحهاي بسياري در زمينه خطوط انتقال آب ، سدسازي ، شبکه هاي آبياري و زهکشي در اين مهندسين    مشاور مطالعه و به اجرا رفته است .

    v     عضو هيئت مديره و مدير عامل شرکت آبسار فارس 1382  تا کنون

 

3-

نام و نام خانوادگي متولد سمت سابقه
شهرام محمدي قوام     1351 نايب رئيس هيئت مديره 14 سال
تحصيلات دانشگاهي ليسانس راه و ساختمان ـ دانشگاه شيراز 1373
فوق ليسانس هيدروليك ـ دانشگاه صنعتي خواجه نصرالدين طوسي 1376

سوابق كاري: 

  v      مدير پروژه طرحهاي آبرساني و جمع آوري فاضلاب مهندسين مشاور ري آب تهران از سال 1374 الي 1376

  v      سرپرست نظارت كارگاه احداث مجتمع 2000 واحدي چوگان در بنياد تعاون ستاد مشترك ارتش  ازسال 1376 الي 1378

  v      مدير پروژه طرحهاي آبرساني مهندسين مشاور پاراب فارس از سال 1378 الي 1382

پاره اي از پروژه هاي عمراني كه بطور مستقيم در طراحي آنها انجام وظيفه نموده اند بشرح زير مي باشد؛

       v         مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري فاضلاب شهر بابلسر

       v         مطالعات مرحله اول و دوم طرح جمع آوري فاضلاب شهر اهواز

       v         مطالعات مرحله اول و دوم طرح اضطراري جمع آوري فاضلاب شهر قم

       v         مطالعات مرحله اول و دوم طرح انتقال آب چشمه هاي برم فرهاد باچون به پائين دست

       v         بازنگري مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني به شهر اقليد

       v         مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به شهر ياسوج

       v         مطالعات مرحله  دوم طرح آبرساني به شهرستان لامرد از خط محرم

       v         مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به مجتمع پتروشيمي ايلام

       v         مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به دهدشت

       v          مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به روستاهاي صحراي باغ لارستان

       v          مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به منطقه عشايري ماهور و روستاهاي كلاتون و    عمارت

       v         بازنگري مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني به شهرمرودشت

       v         بازنگري مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به زاهد شهر فسا

       v         سرپرست نظارت طرح آبياري و زهكشي دشت آهوچر

       v         سرپرست نظارت طرح آبرساني به شهر اقليد

       v         سرپرست نظارت طرح آبرساني به شهرمرودشت