شركت مهندسين مشاور آبسار فارس

 
 
 

 
  شركت مهندسين مشاور آبسار فارس در سال 1382 با هدف اوليه انجام خدمات فني و مهندسي در تخصص هاي مهندسي آب ومحيط زيست تشكيل گرديده است .اين شركت از زمان تشكيل تا كنون طرح هاي گوناگوني را در زمينه هاي مختلف شامل مطالعات منابع آب ، تاسيسات  آب و فاضلاب ، بندهاي كوچك ، آبياري و زهكشي و آبخيزداري انجام داده است .

شركت مهندسين مشاور آبسار فارس در چهار تخصص از گروه مهندسي آب به شرح زير در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشخيص صلاحيت گرديده است .

 
 -  
پايه سه تخصصي شبكه هاي آبياري و زهكشي با تعداد چهار كار مجاز .

     -  پايه سه تخصصي سد سازي با تعداد چهار كار مجاز

     -  پايه دو تخصصي تاسيسات آب و فاضلاب با تعداد پنج كار مجاز

·          - پايه سه تخصص كشاورزي، دامپروري و منابع طبيعي با تعداد چهار كار مجاز

 

ين  اين شركت در انجام  پروژه‌ها به روش طرح و ساخت به شرح ذيل تشخيص صلاحيت و رتبه‌ بندي شده است:          

      - پايه پنج پيمانكاري طرح و ساخت (آب ـ سدسازي و سازه‌هاي آبي )

      - پايه پنج پيمانكاري طرح و ساخت (آب ـ آبياري و زهكشي)

      - پايه پنج پيمانكاري طرح و ساخت (آب ـ تاسيسات آب و فاضلاب)